+31 20 40 67 550 info@net4kids.org
Nieuws
3 juni 2021

Tweede Corona golf in India en de Rainbow Homes

India beleeft momenteel een vreselijk heftige tweede Corona golf. Het aantal dagelijkse besmettingen en doden als gevolg van Corona zijn ongekend hoog, waarbij het vermoeden is dat de werkelijke aantallen vele malen hoger liggen dan de formele cijfers van ca. 400.000 besmettingen en circa 3500 doden per dag.

“Last year there was a fear of infection. This year a fear of dying.” – Rainbow Foundation India

Het zorgsysteem kan het niet meer aan en er is een schrijnend tekort aan ziekenhuisbedden, zuurstof en medicatie. Waar India begin 2021 nog zuurstof en vaccins exporteerde naar andere landen omdat de regering meende in de eindfase van de Corona pandemie te zijn beland, is het land nu zelf afhankelijk van buitenlandse steun om de vele zieken de benodigde medische zorg te bieden.

Ook begraafplaatsen en crematoria kunnen het niet langer bolwerken, waardoor mensen gedwongen zijn hun dierbare overledenen te verbranden op geïmproviseerde verbrandingsplekken. Er is sprake van een ongekende crisis, die momenteel het hele land in zijn greep houdt.

Hoe is het in de Rainbow Homes?

Ook het Rainbow Homes programma wordt door deze tweede Corona golf geraakt, alhoewel het aantal besmettingen gelukkig enigszins meevalt. Dit jaar zijn er 118 kinderen -meisjes en jongens- in het programma besmet (geweest) met corona. De meeste besmette kinderen hebben geen tot slechts milde symptomen, slechts een klein aantal -voornamelijk oudere- kinderen heeft medische hulp nodig (gehad). Daarnaast zijn 26 stafleden in de verschillende Rainbow steden besmet (geweest). Alle kinderen zijn in quarantaine gegaan, waar ze goed werden verzorgd.

Rainbow Foundation India (RFI) probeert momenteel ook een twintigtal extra isolatieplekken te regelen buiten de Homes, om de zorg zo goed en geïsoleerd mogelijk te kunnen inrichten, ook voor de kinderen die terugkomen na een tijdelijk verblijf met hun ouder(s). RFI heeft de afgelopen weken een opfriscursus gegeven aan alle stafleden, waarbij ze op het hart is gedrukt om kinderen met symptomen direct in quarantaine te brengen en niet te wachten op de testresultaten. Deze laten nl. vanwege de enorme crisis vaak lang op zich wachten. Op die manier hopen ze verdere infectieverspreiding te voorkomen.

Helaas is een aantal mensen binnen het hoofdkantoor van RFI wel ernstig ziek geweest van corona, wat voor verdere druk en spanning op het team heeft gezorgd. Het zorgt voor de extreme omstandigheden waaronder zij hun werk moeten doen. Een opmerking tijdens een overleg tussen Partnership Foundation en het lokale team was alleszeggend: “Last year there was a fear of infection. This year a fear of dying.”

Rol van de overheid

De tweede heftige corona golf leidt tot toenemende kritiek op de crisisaanpak van Modi en zijn regering. Deze probeert evenwel de verantwoordelijkheden af te schuiven op de deelstaat overheden. Bovendien wordt Twitter wederom onder druk gezet om kritische berichten te verwijderen. Journalisten mogen geen verslag doen van de situatie bij crematoria en begraafplaatsen. Dit past in het bredere beeld van hoe de Modi-regering omgaat met vrijheden van critici van overheidsbeleid.

Digitaal onderwijs

Zoals altijd staan de gezondheid, de veiligheid en het onderwijs voor de meisjes in de Rainbow Homes voorop. De scholen zijn nog steeds dicht en het onderwijs is digitaal. Hoewel de digitale infrastructuur in de meeste Homes wel iets is verbeterd in het afgelopen jaar, blijft het met zo veel kinderen behelpen en zet RFI samen met de Home teams volop in om (de toegang tot) het digitale onderwijs verder te versterken. Ook voor de staf in de Homes is deze lang aanhoudende crisissituatie zwaar. Er is dan ook veel aandacht voor de begeleiding en ondersteuning van de stafteams in de Homes door onder andere regelmatige online trainingen en coaching van RFI. Dit jaar wordt extra ingezet op de versterking van de band met de lokale gemeenschap, om het draagvlak en de support voor de Homes en de kinderen verder te versterken. Hiervoor worden de partners die de Homes runnen getraind en begeleid door RFI.

Strengere handhaving regelgeving t.a.v. kindertehuizen

De centrale overheid in Delhi voert de druk op ten aanzien van regelgeving voor kindertehuizen. Dit dwingt de deelstaat autoriteiten tot strengere handhaving, met name wat betreft infrastructuur van de Homes (zoals het aantal wc’s, douches en lokalen) en aantallen kinderen en stafleden. Jarenlang werkten de lokale autoriteiten nauw samen met RFI, mede dankzij de hoge kwaliteit van zorg in de Rainbow Homes. Vanwege de opgevoerde druk uit Delhi dwingen zij RFI nu het aantal kinderen per Home omlaag te brengen. Deze ontwikkeling past ook in de bredere internationale discussie over institutionele opvang (onder andere in VN-verband), waarbij de trend is om kwetsbare kinderen steeds meer in kleinschaliger verband op te vangen en niet meer in weeshuizen.

Hierdoor is RFI genoodzaakt om versneld na te denken over andere vormen van zorg voor een deel van de kinderen. RFI is nu gestart om andere vormen van zorg, aanvullend op de Rainbow Homes, nader te onderzoeken. In werkgroepen en met diverse experts op dit gebied zijn brainstorms gehouden en is uitvoerig geput uit beschikbare kennis en ervaring bij andere organisaties. Ook de oudere meisjes hebben hun input en ideeën gegeven. Uiteindelijk heeft RFI gekozen voor een sterkere nadruk op re-integratie.

Re-integratie centraal

RFI heeft zich altijd ingezet om de Rainbow meisjes, waar mogelijk en verantwoord, terug te laten gaan naar hun familie (ouder, ander familielid). Deze bestaande aanpak wordt nu verder versterkt, waarbij de families financiële ondersteuning en een actieve begeleiding krijgen van RFI. Zo is een lijst opgesteld van ‘non-negotiables‘, zoals die er ook is voor de Rainbow Homes.  Bijvoorbeeld over onderwerpen als het volgen van onderwijs, gezondheidszorg/medische controles en voeding. Daarnaast wordt bekeken of er ‘learning centers’ kunnen worden opgezet, waar de kinderen bijles, life skills training en andere vormen van begeleiding en ontwikkeling krijgen aangeboden. Hiervoor zoekt RFI samenwerking met gespecialiseerde lokale ngo’s. Tot op heden werd circa 10% van de kinderen per jaar gereïntegreerd. Gegeven de geschetste nieuwe ontwikkelingen en druk vanuit de overheid, verwacht RFI dit jaar 20% van de kinderen te reïntegreren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Child Welfare Committee, een overheidsinstelling die toestemming moet geven zowel voor opname van een kind in een Home als voor re-integratie.

RFI en de lokale teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, toezicht en monitoring en de gereïntegreerde kinderen zullen de komende jaren deel blijven uitmaken van ons programma. Ook werkt RFI aan een pilot met groep-fostercare (pleegzorg). Deze vorm is met name bedoeld voor meisjes die geen ouders hebben en/of niet terug kunnen naar ouders/familie. RFI heeft daarvoor ideeën uitgewerkt om in een aantal steden groepjes van 8 kinderen onder begeleiding van 2 stafleden samen te laten wonen. Nadrukkelijk blijven de Rainbow Homes centraal staan in het programma. Maar er is geen andere keuze dan deze nieuwe vormen van opvang voor de kinderen te ontwikkelen, aangezien het alternatief is dat de overheid een aantal kinderen zonder meer terugstuurt naar de straat.

Campagne voeren

Het blijven extreem uitdagende tijden in India. Net4kids is met De Club van Duizend campagne gestart om opnieuw aandacht te vragen voor de noodsituatie in onze projecten in India (en in Nepal).

Meer Nieuws

Verder praten?

Denk je na over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Ben je geïnteresseerd in de werkwijze van Net4kids en benieuwd naar de mogelijkheden? In een persoonlijk gesprek leggen we het je allemaal uit, laten we zien welke impact je bedrijf kan maken en hoe eenvoudig het 1% programma is.

De Net4kids nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte hoe het de kinderen in de projecten vergaat, maar ook hoe we jou kunnen helpen impact te maken voor onze next generation. We beloven je dat we je niet zullen spammen.